نام مرکز به طور کامل نوشته شود.
سابقه کار شامل بخش دولتی و خصوصی می شود.