کتتر دیالیز

دانلود دستورالعمل استفاده از کتتر

کدمحصولبسته بندینام محصول

4222215

10

(11Fr*15cm Straight)رناکت

4222220

10

(12Fr*15cm Straight)رناکت

4222265

10

(11Fr*15cm Curved)رناکت

4222268

10

(12Fr*15cm Curved)رناکت